21. 08. 2023 Téma: Zemědělství

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit mnohem intenzivněji než doposud. Jakou roli při tom budou hrát technologie jako je internet věcí? 

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Podle odhadů WHO z roku 2016 je zhruba 23 % celosvětového zatížení nemocemi připisováno environmentálním rizikům a se zhoršeným životním prostředím souvisí dokonce až čtvrtina všech lidských úmrtí. Potřebujeme čistý vzduch, vodu a prostředí bez toxických látek. Dlouhodobé důsledky činnosti člověka jsou vidět prakticky všude. Snaha o udržitelnost se tak skloňuje stále častěji. Pokud chceme zajistit zdravou budoucnost pro své děti, je třeba se zasadit o dodržování zásad udržitelnosti. Přírodu musíme zkoumat a chránit.

Pro ochranu životního prostředí je zásadní kvalitní monitoring a informace o reálném aktuálním stavu. Právě v tom je neocenitelná úloha internetu věcí, který dokáže zabezpečit data z míst, která by byla jinak jen velmi těžce dostupná.

Monitorování životního prostředí a čisté technologie založené na internetu věcí dnes dokážou rychle, přesně a dlouhodobě detekovat koncentraci nejrůznějších látek nebo únik škodlivin a chemikálií, což vládám a průmyslu umožňuje čistit a chránit náš vzduch, půdu a vodu. Učinit tyto kroky je nezbytné, pokud chceme změnit trend vývoje klimatu.

Jak tedy může IoT pomoci životnímu prostředí? Odpověď je v nasazení senzorů, IoT zařízení, vzdáleného připojení a edge computingu pro podporu rychlé detekce, hlášení a získávání dat.

Díky IoT zachránili rysa iberského

Konkrétních případů, kdy využívání internetu věcí, pozitivně ovlivnilo ochranu životního prostředí, stále přibývá. Například ve Španělsku ukázali, jak lze pomocí technologie zachránit živočišný druh na pokraji vyhynutí. Na přelomu století zde zůstalo méně než 100 rysů iberských, kteří jsou považováni za kriticky ohrožený druh.

Díky špičkovému chovnému centru La Olivillav jižním Španělsku nyní počet těchto kočkovitých šelem překračuje 300 a mnohé z nich byly repatriovány do jejich původního prostředí. Rysi jsou sledováni pomocí lokalizačních límců, které je předávají informace o poloze stejným způsobem, jako to dělají např. IoT systémy pro sledování a správu majetku. Vědci mohou studovat, jak rysi využívají prostoru a jak se pohybují na vybraném území těmito ve volné přírodě. Díky dronům, které populaci rysa ruší mnohem méně než lidé, je možné sledovat zvířata na dálku. Výzkumníci dokonce zvažují v blízké budoucnosti možnost vyměnit nepohodlné (a na baterii závislé) obojky za beztížné podkožní senzory, které by zůstaly pod kůží rysa po celý život.

Monitorování kvality ovzduší

Jaké jsou obory, ve kterých se internet věcí využívá k ochraně planety? Jedním z největších globálních problémů je znečištění ovzduší. A to jak venku, tak uvnitř budov. Znečišťující látky v ovzduší jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Špatná kvalita vzduchu má vážné důsledky pro potraviny a vegetaci, obnovitelné zdroje energie, počasí a vodu. Inovativní a levné IoT senzory umožňují obcím sledovat index kvality ovzduší. Základní příčina znečištění ovzduší se sleduje v reálném čase a obce zavádějí nápravná opatření ke snížení znečištění ovzduší, čímž se životní prostředí stává zdravějším a bezpečnějším.

Inteligentní nakládání s odpady

Množství odpadu produkovaného lidmi se zvyšuje s tím, jak roste světová populace. Nedůslednost a neefektivnost svozu odpadu situaci ještě zhoršila. Recykluje se méně než 20 % elektronického odpadu a 80 % zůstává na skládkách. Snížení a recyklace těchto odpadů umožní společnostem snížit jejich ekologickou stopu.

inteligentní nakládání s odpady pomocí IoT

Implementace řešení IoT zlepšuje třídění odpadu na rozložitelné a nerozložitelné materiály. Senzory v chytrých popelnicích pak mohou sledovat kapacitu kontejneru a upozornit operátory, kdy je reálně potřeba zajistit svoz a naplánovat nejlepší a efektivní svozovou trasu tak, aby náklady i uhlíková stopa byly co nejmenší.

Úspory na spotřebě elektřiny

Na výrobě elektřiny se stále podílí až příliš mnoho neobnovitelných zdrojů, proto je potřeba být při její spotřebě co nejefektivnější. K úsporám mohou přispět senzory spotřeby elektřiny, které fungují i na dálku. Díky tomu lze jednak ušetřit peníze i zdroje, které bylo třeba na výrobu elektřiny vynaložit. Takto lze monitorovat také spotřebu vody, či zemního plynu. Senzory lze využít jak v domácnosti, tak ve firmách, průmyslu nebo na úrovní chytrých měst a institucí.

Udržitelné zemědělství

Zemědělství budoucnosti bude spotřebovávat co nejméně zdrojů a umělých hnojiv za dosažení co největšího výnosu. Jak se ukazuje, jedním z klíčových předpokladů k tomu je dostatek kvalitních dat. Ta lze získat právě díky senzorům, které monitorují zemědělskou produkci neustále, dvacet čtyři hodin denně. Informace jsou k dispozici i na dálku, kdykoliv je to potřeba.

IoT senzory a nástroje umožňují zemědělcům vyhodnocovat počasí a předvídat úrovně produkce. IoT hraje roli při sběru vody, monitorování a kontrole množství průtoku, hodnocení požadavků plodin na vodu, doby dodávky a úspory vody více než kdy předtím. Senzory, bezdrátová konektivita, cloud mohou na dálku monitorovat stav a zásobování vodou na základě potřeb půdy a rostlin.

IoT a jeho využití v zemědělství

Při řešení nedostatku živin, škůdců a chorob nemohou zemědělci monitorovat a pozorovat jednotlivě a osobně každou rostlinu. Správné technologie to ale v podstatě umožňují. Internet věcí v poslední době přivedl zemědělce k novému milníku v celém zemědělském sektoru. Rozvíjí se zejména komunikační infrastruktura. To zahrnuje propojování chytrých objektů v specifických sítích jako je např. LoRAWAN, vzdálené získávání dat, cloudovou inteligentní analýzu nebo automatizaci procesů. Tyto možnosti způsobily revoluci v zemědělském průmyslu, pokud jde o optimalizaci zdrojů, kontrolu klimatických vlivů a zlepšení výnosů plodin.

Budování udržitelného cyklu

Stále častěji se hovoří také o tzv. cirkulární ekonomice jako protipólu té současné lineární.

Cirkulární ekonomika je ekonomický systém, který se zaměřuje na maximalizaci využití zdrojů a minimalizaci odpadu. Místo lineárního modelu „vyrábět-použít-zahodit“ se cirkulární ekonomika snaží o uzavřený oběh materiálů a zdrojů, které jsou navrženy tak, aby bylo možné je obnovit, opravit, recyklovat a znovu použít a sdílet. Tím se snižuje zátěž na životní prostředí a vytvářejí se udržitelné a efektivní obchodní modely.

Internet věcí (IoT) může mít v cirkulární ekonomice několik významných přínosů

využití internetu věcí v cirkulární ekonomice

  1. Monitorování a správa zdrojů: IoT umožňuje sledovat a spravovat zdroje v reálném čase. Senzory a zařízení připojená k IoT mohou sbírat data o využití zdrojů, jako jsou energie, voda nebo suroviny. Tato data umožňují lepší optimalizaci a efektivní využití zdrojů v celém ekonomickém systému.
  2. Dokonalejší recyklace a třídění odpadu: IoT může usnadnit procesy recyklace a třídění odpadu. Senzory na kontejnerech na sběr odpadu mohou monitorovat jejich naplněnost a optimalizovat trasování a sběr odpadu. Inteligentní třídící zařízení propojená s IoT mohou rozpoznávat a třídit různé materiály automaticky, což usnadňuje recyklační proces.
  3. Sdílená ekonomika a pronájem služeb: IoT umožňuje rozvoj sdílené ekonomiky a modelů pronájmu služeb. Přes propojená zařízení a IoT mohou spotřebitelé sdílet produkty, jako jsou nářadí, spotřebiče nebo automobily, místo abychom je vlastnili. To vede k většímu využití produktů a snižuje potřebu nové výroby.
  4. Prediktivní údržba a prodloužení životnosti produktů: IoT může poskytnout informace o stavu a výkonu produktů. Senzory mohou sledovat provozní parametry a předávat data o potenciálních poruchách nebo potřebě údržby. To umožňuje provádět prediktivní údržbu a opravy včas, což prodlužuje životnost produktů a snižuje potřebu nových výrobních zdrojů.
  5. Optimalizace dopravy a logistiky: IoT umožňuje sledování a správu dopravy a logistiky. Senzory a chytrá zařízení mohou sledovat pohyb produktů od výroby po spotřebitele a umožňují optimalizaci tras, snížení zbytečného přepravování a minimalizaci emisí skleníkových plynů.

IoT tedy v cirkulární ekonomice přispívák lepšímu využití zdrojů, minimalizaci odpadu, snižování negativního dopadu na životní prostředí a podpoře udržitelných a efektivních obchodních modelů.

Zjistěte víc o možnostech IoT při ochraně životního prostředí

Zeptejte se specialisty

Články na podobné téma
Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Každou hodinu na planetě vyhynou tři živočišné druhy a ročně je jich ohroženo na třicet tisíc. Divoce žijící zvířata ohrožuje expanze lidské činnosti, která je připravuje o přirozené prostředí k …
2024-05-30
Chytré úly zachraňují včely

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství,…
2024-04-26
Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Včelařství nedávno prodělalo renesanci. Což je dobře. Včely jsou totiž nepostradatelnou součástí funkčního ekosystému a zdravého životního prostředí. To z včelařství dělá velmi prospěšný koníček…
2023-05-12