Slovníček pojmů

A

Actuator

Mechanismus, který provádí fyzickou úlohu na základě vstupu z připojeného systému.

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Pokročilé asistenční systémy pro řidiče: ADAS je termín „catch-all“, který popisuje různé technologie pro samořiditelná auta.

Advanced Encryption Standard (AES)

AES je 128bitový šifrovací standard, který zajistí bezpečnost budoucích zařízení v IoT.

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

Otevřený protokol aplikační vrsty pro middleware zaměřený na zprávy se zaměřením na frontu, směrování (P2P, PubSub), zabezpečení a spolehlivost.

Application Agents

Aplikační agenti pomáhají řešit nedostatek režijních nákladů pro síť typu end-to-end, peer-to-peer v architektuře IoT. Pomáhají spravovat provoz, umožňují reakci v reálném čase na měnící se podmínky IoT a poskytují služby klientům.

Application Programming Interface (API)

Rozhraní pro programování aplikací: Pomocí API lze propojit různé objekty, data a aplikace v IoT. Aby se takové propojení podařilo, je potřeba aby komunikující strany "dodržet" určité podmínky, které jsou definované právě v podobě API.

Artificial Intelligence (AI)

Umělá inteligence (nebo strojová) inteligence označuje inteligentní zařízení, která se učí z externích vstupů, dat a minulých zkušeností pomocí algoritmů.

B

Big Data

Velká data: Velké objemy dat, pro které je třeba použít pokročilé analytické a vizuální nástroje, které pomohou s interpretací dat.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Známý také jako Bluetooth verze 4.0, Bluetooth smart nebo Wibree. Je to varianta tradičního standardu Bluetooth, která se vyznačuje výrazně menší spotřebou energie. Funguje na frekvenci 2,4 GHz a je určená především pro přímou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními. 

C

Chirps

Lehčí, účelové protokoly, které umožňují „věcem“ v IoT komunikovat a vyměňovat si informace. Jsou vytvořené pro komunikaci mezi stroji a jedná se o efektivní a rozšiřitelné datové rámce, které mají strukturu otevřeného zdroje, soukromá datová pole a jednoduchý kontrolní součet.

Connected Devices

Připojená zařízení, které tvoří internet věcí. Mnoho z nich má vestavěné senzory a shromažďují data, která pomáhají uživatelům nebo jiným zařízením činit informovaná rozhodnutí a monitorovat nebo ovlivňovat vnější události.

Connectivity Protection

Ochrana připojení: Část vrstvy Edge, která slouží k zajištění konektivity pro případ selhání sítě nebo horšímu připojení k internetu.

Constrained Application Protocol (CoAP)

Protokol aplikační vrstvy používaný v zařízeních s omezenými prostředky, který umožňuje připojení k internetu a dálkové ovládání.

D

Device-Agnostic Control

Část vrstvy Edge, která poskytuje abstrakci webu, aby server nebo cloudová aplikace mohla být agnostická vůči implementaci zařízení, které řídí.

Digital Twin

Koncept digitálního dvojčete (Digital Twin) znamená že vedle fyzického objektu (produktu, stroje, systému) existuje i jeho digitální obraz, na kterém je možné simulovat jakékoliv situace, změny úpravy.

Direct Messaging

Mechanismus zasílání zpráv, ve kterém je odesílatel a příjemce spojeno pomocí mezipamětí a mohou si vyměňovat zprávy, které nepřijímají, ale pouze si je předávají (směrování - routing).

E

Edge Gateway

Spojovací faktor mezi analytickými zařízeními a zpracováním a analýzou cloudových dat.

Edge Layer

Architektonický posun v IoT, který porušuje normu tradičního modelu klient-server. Edge layer je první vrstva, ke kterým se zařízení připojí před přechodem na server. Odpovídá za připojení zařízení a za správu sběru dat a připojení k serveru.

EIoT

Enterprise IoT (EIoT) označuje všechna zařízení, která se používajín v podnikovém a firemním prostředí, kde jsou zpravidla součástí řešení pro pokročilejší automatizaci. 

 

Embedded Device/Systems

Vestavěná zařízení / systémy: Počítač s vyhrazenou funkcí v rámci většího mechanického nebo elektrického systému. Většinou jsou zabudována jako součást kompletního zařízení.

Endpoint Device

Koncové zařízení podporující internet v síti na protokolu TCP / IP .

F

Fleet Management

Správa vozového parku: V podmínkách IoT se řízení vozového parku zabývá pojmy, jako je automatické sledování vozidel.

Flow-Based Programming

Způsob programování, který definuje aplikace jako sítě procesů, které si vyměňují data přes definovaná připojení pomocí předáváním zpráv, kde jsou spojení specifikována externě k daným procesům.

 

G

Gateway

Brána: Jakýkoli bod, kde informace procházejí zařízeními v síti IoT. Může se tedy jednat o virtuální software nebo skutečný hardware, jako je router.

Geofencing

Technologie, která vytváří virtuální hranice kolem fyzické oblasti za účelem spuštění akce na připojeném zařízení, obvykle prostřednictvím kombinace GPS a RFID.

Geotagging

Jedná se o přidání geografických metadat do zařízení, což pomáhá identifikovat je v síti.

H

Haze Computing

Dynamický model pro analytické aplikace, ve kterém aplikace ze zdroje dat analyzuje sdružený pohled na zdroje pro místní a globální výpočetní prostředky dostupné ve vrstvách cloudu, edge a jednotlivých zařízeních. Haze computing informuje o tom, jak a kde probíhá analýza dat.

Home Automation

Domácí automatizace: Kombinace hardwarových a softwarových řešení, která umožňují ovládání a správu elektroniky, spotřebičů a zařízení v domácnosti.

I

iBeacon (or Beacon Technology)

Malý síťový vysílač používaný k identifikaci, sledování a interakci s připojenými systémy pomocí Bluetooth s nízkou spotřebou energie. iBeacon je ochranná známka společnosti Apple, ale je k dispozici také na zařízeních Android.

IIoT

Z anglického Industrial IoT. Volně přeloženo tedy Internet věcí pro průmyslové využití. Od nasazení IoT v průmyslu si firmy většinou slibují především  zefektivnění výroby, vyšší produktivitu a úspory. Umožňuje totiž vyšší stupeň automatizace. 

Industrial Internet

Průmyslový internet: Integrace strojového učení, technologie velkých dat, dat ze senzorů a celková automatizace komunikace mezi stroji. Děje se tak s vědomím, že podniky budou škálovat a řídit internet věcí. Myšlenka je taková, že inteligentní stroje mohou přesněji zaznamenávat a komunikovat data, aby korporacím pomohly najít problémy dříve a díky tomu zvýší celkovou efektivitu.

Internet Protocol Suite (TCP/IP)

Jazyk, který počítač používá pro přístup k internetu. Skládá se ze sady protokolů určených k vytvoření největší sítě na světě, která poskytuje hostiteli přístup k internetu.

IoT Development Board

Deska, kterou lze použít k prototypování a vytváření hardwaru pro IoT. Existuje několik desek dostupných na trhu s různými vlastnostmi.

L

Lightweight Protocol

Označení pro každý protokol, který má menší zatížení, když je používán a přenášen přes síťové připojení.

Long Range Communication Protocols

Komunikační protokoly pro dlouhé vzdálenosti: Používají se pro označení univerzálních rádiových kmitočtů pro velké vzdálenosti pro vícegenerační bezdrátové standardy, jako jsou 2G, 3G, 4G a 4G LTE.

LoRa

Z anglického Long-Range, tj. s dlouhým dosahem. Tato technologie se hodí především pro zařízení, u kterých se předpokládá obousměrná komunikace. To znamená, že zařízení data nejen odesílají, ale mohou je taky přijímat. 

 

LoRaWAN

Z anglického Long-Range WAN. IoT síť s velkým dosahem a prostupností, s nízkou spotřebou energie a nízkými provozními náklady. Umožňuje obousměrnou komunikace. Více o LoRaWAN

Low-Power Devices

Nízkoenergetická zařízení: Elektronika, která byla navržena tak, aby spotřebovávala méně energie než tradiční zařízení. To je nezbytné pro budoucí úspěch internetu věcí, protože jak se senzory stávají pokročilejšími, zařízení musí být schopna pracovat déle, aniž by se spoléhaly na ruční údržbu nebo ztrátu dat.

M

Machine-to-Machine (M2M)

Jedná se o nastavení sítě, které umožňuje připojeným zařízením volně komunikovat, obvykle mezi velkým počtem zařízení. M2M se často používá v distribuovaných systémech v průmyslových a výrobních aplikacích.

Mesh Network

Typ topologie sítě, ve které zařízení přenáší svá vlastní data a slouží také jako relé pro jiné uzly poskytováním nejúčinnější datové cesty přes směrovače (routery).

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

Protokol lehkých zpráv, který běží na protokolu TCP / IP. Je určen pro komunikaci s malými zařízeními na vzdálených místech s malou šířkou pásma sítě.

Messaging Protocols

Protokoly zpráv: Způsob přenosu a komunikace informací mezi zařízeními, cloudem a uložištěm dat. Pro různé výsledky se používají různé protokoly.

Microcontroller (MCU)

Mikrokontrolér: Malý počítač na jediném integrovaném obvodu určený pro vestavěné aplikace a používaný v automaticky řízených vestavěných systémech.

Multi-Agent System

Síť více agentů, kteří konají v jednotlivých prostředích a vzájemně mezi sebou komunikují, aby dosáhli cíle, který jim byl před-určený.

N

NB-IoT

IoT síť pro přenos dat. Stejně jako LoRa nebo SigFox se zaměřuje na maximální efektivitu přenosu dat. Baterie v zařízeních tedy vydrží až několik let provozu. Síť využívá licencované pásmo.

Near Field Communication (NFC)

Jde o technologii přenosu dat na velmi malé vzdálenosti. Umožňuje především pro obousměrnou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními vzdálenými mezi sebou maximálně 4 cm. 

NMS - Network Management System

Systém pro správu sítí (NMS) je soubor hardwarových a softwarových komponent používaných operátorem k řízení provozu jeho sítí jako celku. NMS poskytuje komplexní pohled na celou síť a umožňuje správu síťových prvků.

O

Operability

Provozovatelnost je měřítkem toho, jak softwarový systém funguje při provozu ve výrobě, ať už jde o veřejný cloud, datové centrum, vestavěný systém nebo vzdálený senzor, který je součástí sítě IoT.

P

Personal Area Network

Síť vytvořená propojením zařízení informačních technologií v kontextu jediného uživatele.

Propagator

„Listy“ stromu síťové architektury, které jsou obsluhovány prostředními síťovými prvky větve. Spravují překladatelské služby protokolu pro směrování zpráv.

R

Radio Frequency Identification (RFID)

Radiofrekvenční identifikace: Technologie, která zahrnuje elektromagnetickou vazbu a vysokofrekvenční frekvenci pro identifikaci objektů a osob. Skládá se ze tří komponent: antény, transceiveru a transpondéru.

Real-Time Operating System (RTOS)

Operační systém v reálném čase: Navržen tak, aby zaručoval dokončení úkolu v určitém časovém omezení. Často se používá v bezpečnostních systémech a při stavbě zařízení IoT.

Relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu.

Releasability

Schopnost rychle implementovat změny do softwarového systému, ale také rychle zotavit se z katastrofy a přizpůsobit se měnícím se technickým a obchodním výzvám.

S

Sensor Network

Síť senzorů: Skupina senzorů s komunikační infrastrukturou, která má monitorovat a shromažďovat data z více míst.

Senzor

IoT senzor, případně také čidlo nebo snímač., je zařízení, které sleduje typicky fyzikální nebo technickou veličinu. Naměřené hodnoty pak odesílá pomocí IoT sítě do řídících systémů.

Single-Board Computer

Jednodeskový počítač: Kompletní počítač postavený na jednoduché desce se všemi požadovanými součástmi pro funkční počítač.

Site-Level Management

Správa na úrovni webu: Umožňuje uspořádání na úrovni webu napříč zařízeními různých dodavatelů pomocí odlišných protokolů.

Store and Forward

Mechanismus zasílání zpráv, ve kterém je mezi odesílatelem a příjemcem zapojen zprostředkovatel, takže zprostředkovatel získá vlastnictví zprávy od odesílatele, uloží ji pro spolehlivost a poté doručí zprávu samotnou příjemci.

System on a Chip

Systém na čipu: Integrovaný čip, který se skládá z elektronických obvodů z více počítačových komponent a vytváří kompletní zařízení.

U

Ubiquitous Computing

Způsob, jak vylepšit používání počítače tím, že několik počítačů bude dostupných ve fyzickém prostředí, ale učiní je pro uživatele efektivně neviditelnými.

W

Wearables

Připojená zařízení, která mohou být vybavena různými typy senzorů a jsou nošena na těle osoby. Jejich účelem je sledovat, shromažďovat a kvantifikovat data o životě a prostředí osoby a umožnit efektivní práci s těmito daty.

Wi-Fi

Levná a výkonná síť pro přenos dat. Využívá nejčastěji bezlicenční frekvenční pásmo 2,4 GHz, kde funguje nejčastěji na standardech 802.11b (max rychlost 11 Mb/s) a 802.11g (max. rychlost až 54 Mb/s).  vznikají dokonce Wi-Fi standardy navržené už přímo pro IoT. Takovým je například WiFi HaLow založený na 802.11ah.

Z

Z-Wave

Technologie pro přenos dat, které se často používá například pro zabezpečovací systémy nebo pro ovládání světel. Je tedy populární pro chytré domácnosti. ​Využívá pásmo 1 GHz. Přesné pásmo se ale může v jednotlivých zemích lišit. Nižší nosná frekvence má dvě významné výhody: větší dosah a menší rušení.

ZigBee

ZigBee je bezdrátová komunikační technologie určená pro vytvoření takzvaných osobních sítí (Personal Area Networks – PAN). Je vhodná na spojení nízkovýkonových zařízení na vzdálenosti cca do 75 metrů.