18. 02. 2019 Téma:

Principy a fungování iotport.cz

Představení

Iotport.cz je webový portál (dále také jen „iotport.cz“), který založila a provozuje společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16505, IČO: 24738875, (dále také jen „CRA“ nebo také jen „provozovatel“ nebo „České Radiokomunikace“) za účelem propagace, osvěty a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti internetu věcí (dále také jen „IoT“ z anglického výrazu „Internet of Things“).

V rámci portálu iotport.cz jsou připraveny dvě části - veřejná a uživatelská. Veřejná část portálu je zobrazena každému, kdo navštíví výše uvedenou webovou adresu portálu (dále také jen „návštěvník“). Uživatelské části jsou určeny pro oprávněné uživatele portálu (dále také jen „oprávněný uživatel“). Oprávněným uživatelům přináší iotport.cz možnost prezentace vlastního profilu, řešení a případových studií z oblasti IoT. K registraci informací potřebných pro tuto prezentaci a spolupráci v rámci činností vedoucích k naplnění účelu portálu IoT, tedy k propagaci a osvětě internetu věcí a spolupráci s provozovatelem v této oblasti, slouží registrační formulář v uživatelské části portálu IoT (dále také jen „registrační formulář“).

Oprávněný uživatel a registrace

Oprávněným uživatelem portálu je ten, komu provozovatel umožnil registraci na portálu iotport.cz prostřednictvím registračního formuláře. Oprávněný uživatel si prostřednictvím registračního formuláře nejprve vytvoří vlastní přístupové údaje nezbytné pro registraci a další přihlášení do portálu iotport.cz, a následně po vlastním přihlášení oprávněný uživatel spravuje svůj uživatelský účet (dále také jen „profil“), v rámci kterého oprávněný uživatel poskytuje provozovateli informace, jež jsou podkladem pro vytvoření a zveřejnění profilu, nabídky, případových studií a které dále slouží jako podklad pro sběr informací potřebných pro spolupráci s provozovatelem v této oblasti (dále také jen „profilové informace“).

Registrace oprávněného uživatele ani uvedení profilových informací prostřednictvím profilu oprávněným uživatelem neopravňuje oprávněného uživatele k používání statusu „partner CRA“ a neposkytuje mu právo užívat jakékoli logo či ochrannou známku společnosti CRA nebo uvádět, že je součástí iotport.cz. Souhlas s deklarací statusu „partner CRA“ je vázán na výslovný souhlas ze strany společnosti CRA a poskytnutí souhlasu se základními principy partnerské spolupráce, dodržování brand guidelines provozovatele a dalších pravidel stanovených společností CRA. Registrací oprávněného uživatele, i v případě získání statusu partner CRA, nedojde k zásahu do samostatnosti a nezávislosti oprávněného uživatele, a to i v případě, že se bude oprávněný uživatel řídit brand guidelines a dalšími pravidly provozovatele, neboť neobsahují žádná ujednání ovlivňující jeho podnikání v oblasti IoT, postup vůči zákazníkům oprávněného uživatele či cenovou politiku oprávněného uživatele.

Oprávnění uživatelé jednají při spravování vytvořeného profilu samostatně a nezávisle. V rámci využívání portálu iotport.cz oprávnění uživatelé dbají na dobré jméno společnosti CRA, případně dalších jim z dostupných obchodních kruhů známých uživatelů iotport.cz i samotného projektu iotport.cz. Oprávnění uživatelé jsou povinni jednat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo plynulého provozu systémů a projektů provozovatele, zejména účinně chrání systémy a projekty provozovatele před přenosem malware, spyware, virů, trojských koní, keyboard loggers, časových bomb, adware, cancelbotů, pasivních kolektivních mechanismů a jiných invazivních postupů a IT elementů/softwaru, poškozujících kód, programy či software užívaný či provozovaný provozovatelem. Oprávněný uživatel dbá na to, aby nedošlo k neautorizovanému přístupu do portálu iotport.cz, není oprávněn poskytnout přístupovou „cestu“ pro přihlášení do portálu iotport.cz dalším osobám a své vlastní přihlašovací údaje chrání způsobem, který zabrání jejich zneužití. V případě zneužití zde popsaných principů užívání portálu iotport.cz a kdykoli dle uvážení provozovatele je provozovatel oprávněn oprávněnému uživateli přístup na portál iotport.cz odebrat, účet uzavřít a zveřejněný profil stáhnout z veřejné části portálu iotport.cz.

Veškerá práva k portálu iotport.cz náleží výhradně společnosti CRA a tím, že společnost CRA umožní oprávněnému uživateli zveřejnění určitých informací o oprávněném uživateli na tomto portálu iotport.cz nevznikají oprávněnému uživateli jakákoli práva k portálu iotport.cz či jeho složkám.

V případě, že uživatel poskytne společnosti České Radiokomunikace jakékoli materiály/informace/dokumenty/data za účelem jejich zveřejnění na iotport.cz, a to bez ohledu na jejich podobu či formu, tj. zejména psané/elektronické texty, fotografie, videa, mluvené slovo, titulky, obrázky či fotografie, jejich faktickým poskytnutím společnost České Radiokomunikace, tj. nahráním/vložením/transferem do datového prostředí společnosti České Radiokomunikace, případně jejich zasláním emailem či jinak společnosti České Radiokomunikace uživatel, který je poskytuje, uděluje společnosti České Radiokomunikace oprávnění k používání takových materiálů/informací/dokumentů/dat za účelem jejich využití v rámci iotport.cz, včetně práv společnosti České Radiokomunikace tyto materiály/informace/dokumenty/data pro uvedený účel kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, reprodukovat, slučovat, upravovat, překládat, přeformátovat či jinak měnit a zveřejnit je spolu s odkazem na České Radiokomunikace.

Zveřejňování profilových informací

Ke zveřejnění profilových informací oprávněného uživatele nedochází automatizovaně. Provozovatel si vyhrazuje právo příslušné informace vzhledem k jejich formě, rozsahu či aktuální podobě portálu iotport.cz nezveřejnit, nezveřejnit v plném rozsahu či požádat oprávněného uživatele o jejich úpravu v souladu s potřebami aktuálního formátu portálu iotport.cz. V rámci profilových informací oprávněný uživatel dále poskytuje informace, které slouží pro potřeby spolupráce a jejího nastavení, které nejsou určeny ke zveřejnění a jsou určeny výhradně pro účely zajištění spolupráce mezi provozovatelem a oprávněným uživatelem ohledně portálu iotport.cz. Zadáním profilových informací dochází k jejich registraci, uložení a dále odeslání notifikace provozovateli, že tyto profilové informace byly oprávněným uživatelem v rámci registračního formuláře zpřístupněny. K odeslání profilových informací provozovateli slouží poslední část registračního formuláře pod správou účtu s tlačítkem odeslat ke schválení. Pro komfort oprávněného uživatele nabízí registrační formulář možnost uložit informace nebo uložit profilové informace a odeslat je ke schválení.

Profilové informace označené ikonou "P", zejména v sekcích Základní údaje o společnosti a Řešení, slouží jako podkladové informace pro vytvoření veřejně přístupného profilu a medailonku řešení/případové studie ve veřejné části iotport.cz, tj. jsou určeny ke zveřejnění. Jako takové oprávněný uživatel jejich vyplněním a odesláním ke schválení bere na vědomí a potvrzuje, že údaje a informace v těchto částech uvedené nejsou obchodním tajemstvím ani jinak utajovanou skutečností a výslovně souhlasí s jejich dalším využitím ze strany společnosti CRA, jakož i s jejich zveřejněním, případně sdělením či poskytnutím jakékoliv třetí osobě.

Internet věcí a České Radiokomunikace

České Radiokomunikace jsou poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, a od roku 2016 také infrastruktury pro internet věcí LoRaWAN.

Síť LoRaWAN doplňuje běžně známé technologie o možnost obousměrného bezdrátového přenosu krátkých datových zpráv na dlouhé vzdálenosti s minimální energetickou náročností. Tím významně prodlužuje životnost baterií v zařízeních, které tak mohou komunikovat (předávat i přijímat zprávy) po dlouhé roky s jednou jedinou baterií. Díky bezdrátovému řešení jde o jednoduchý a dostupný způsob, jak získávat data z čehokoli pouhým připojením IoT senzoru.

Zprávy jsou přenášeny zabezpečeným přenosem s dvojím šifrováním v rámci vlastní infrastruktury Českých Radiokomunikací umístěné v České republice. Nad technickou částí přenosu má oprávněný uživatel kontrolu prostřednictvím portálu iotport.cz, kde může také spravovat svá zařízení, nastavit upozornění, zřizovat uživatelské účty či využít napojení vlastních aplikací.

CRA IoT schéma přenosu zpráv

České Radiokomunikace nabízí širokou škálu tarifů, které vychází vstříc rozličným potřebám zákazníků i projektů (dle četnosti komunikace senzorů, s vazbou na objem zpráv apod.), stejně jako možnost připojení „na zkoušku“, pro potřeby prvotního seznámení s rozsahem služeb v síti a v souvislosti s ní.

Kromě služeb samotné sítě vyvíjí společnost České Radiokomunikace další aktivity k podpoře oblasti internetu věcí jako je certifikace IoT zařízení, infrastrukturní poradenství a projektovou výstavbu či provozování portálu iotport.cz.